Inleiding

Doel

Streekfonds Achterhoek stelt gelden beschikbaar voor duurzame, niet commerciële projecten en activiteiten in de Achterhoek ter bevordering van: 

 • Behoud streekidentiteit en streekeigenheid
 • Behoud, versterking en toename van de biodiversiteit
 • Behoud en herstel van cultuurhistorische waarden
 • Behoud en herstel van landschappelijke waarden
 • Bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan eerder genoemde doelstellingen
 • Bevorderen van de leefbaarheid

Het gaat dan om projecten en activiteiten waarvan op het moment van aanvraag blijkt, dat die niet volledig uit eigen financiering en/of met subsidies van Rijk, Provincie, Gemeenten of de Europese Unie kunnen worden bekostigd. Projecten of activiteiten die in staat zijn geld te genereren waarmee (een deel van) de bijdrage van het Streekfonds Achterhoek kan worden terugbetaald, maken een grotere kans voor toekenning van de gevraagde bijdrage. Het Streekfonds krijgt daarmee het karakter van een Revolving Fund en kan daarmee de nodige continuïteit waarborgen. 

Doelgroep

De doelgroep is breed: Stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele personen, actief in de Achterhoek op het gebied van:

 • Natuur, landschap, water en milieu
 • Cultuurhistorie
 • Land en tuinbouw
 • Toerisme & recreatie
 • Leefbaarheid

Werkgebied

Het geografisch werkgebied van het Streekfonds Achterhoek omvat 11 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Werkkapitaal

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door rentebatebaten, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige verkrijgingen en baten. Met de Revolving Fund gedachte, kunnen eerder verstrekte bijdragen later weer toegevoegd worden aan het vermogen.

Algemene voorwaarden

Let op: tot nader bericht zijn er geen mogelijkheden een bijdrage aan te vragen. Zie daarvoor de toelichting bij "Procedure". Onderstaande tekst is voorlopig informatief.

‐ De aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voordat het project van start gaat te worden ingediend bij het secretariaat van Streekfonds Achterhoek. Er worden geen bijdragen verstrekt voor projecten of activiteiten die reeds zijn gestart of hebben.

‐ Het project moet binnen een jaar na indiening van de bijdrageaanvraag van start gaan. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de toegezegde bijdrage, tenzij opschorting is aangevraagd en toegekend.

‐ Bij de bijdrageaanvraag moet een duidelijke omschrijving van het project en de activiteiten bijgevoegd worden, met een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten. Tevens moet vermeld worden welke andere subsidiegevers, sponsoren of financiers zijn aangeschreven en welke een bijdrage hebben toegezegd. Ook de eigen bijdrage (eventueel in natura) dient vermeld te worden.

- Indien het project zelf geld genereert dient dit te worden aangegeven. Op basis daarvan kan de voorwaarde gesteld worden (een deel van) de toegezegde bijdrage binnen een vast te stellen tijd, terug te betalen aan het Streekfonds.

‐ Op de bijdrageaanvraag moet duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager staan.

‐ Het project dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling, versterking en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van de Achterhoek. Het project moet innovatief zijn en duurzaam met aandacht voor ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten. De projecten hebben betrekking op één of meer van de volgende thema’s: natuur, water, milieu, landschap, cultuurhistorie, (multifunctionele) land- en tuinbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid. Het project dient in ieder geval een lokale of regionale uitstraling te hebben en dient plaats te vinden in de Achterhoek. Op laatstgenoemde kan een uitzondering worden gemaakt, als er sprake is van een samenwerkingsverband met een organisatie die niet uit de Achterhoek komt. In deze situatie luidt de vereiste wel, dat de Achterhoek in het project evenredig vertegenwoordigd is.

‐ Aanvragen mogen niet in strijd zijn met de verschillende visies die door overheden voor het gebied zijn opgesteld.

‐ De bijdrage vanuit Streekfonds Achterhoek zal samen met subsidies van andere bronnen nooit meer dan 100% van de kosten van het project bedragen.

‐ Op moment dat een aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Streekfonds Achterhoek beslist het bestuur op basis van de hoeveelheid beschikbare financiële middelen of een aanvraag geheel, deels of niet gehonoreerd wordt.

‐ De bijdrage vanuit Streekfonds Achterhoek is stapelbaar met welke subsidie of bijdrage dan ook.

‐ Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van de Stichting Streekfonds Achterhoek te allen tijde.

- Te verrekenen BTW valt buiten de bijdrageregeling.

‐ Projectleiding, overhead- en aanvraagkosten van een project mogen maximaal 10% van de totale kosten bedragen.

Procedure

Let op: Streekfonds Achterhoek is nog in de opbouwfase. De structuur staat, maar de omvang van het besteedbaar vermogen blijft nog achter bij de doelstelling die het Stichtingsbestuur zelf geformuleerd heeft.

In oktober 2016 is besloten geen aanvragen in behandeling te nemen waarbij geen zicht was op terugbetaling van de bijdrage binnen aanvaardbare tijd. In de bestuursvergadering van 29 mei 2017 is daarnaast besloten vooralsnog geen aanvragen in behandeling te nemen tot het moment dat meer zekerheid is over het financieel perspectief ten aanzien van het fondsvermogen. Onderstaande teksten zijn dus informatief en weer van toepassing als de aanvraagmogelijkheid weer opengesteld wordt.

- Bij de indiening dient het digitaal in te vullen aanvraagformulier van Streekfonds Achterhoek gebruikt te worden. Zie het voorbeeldformulier (als PDF).  Via een mail aan het Streekfonds kunt u een formulier in Word opvragen dat digitaal ingevuld kan worden en weer teruggezonden. Zie onder "Aanvraag" het aanvraagformulier.

‐ Bij de aanvraag hoort een uitgewerkt projectplan. Eveneens digitaal.

‐ Indieners ontvangen een bevestigingsmail dat de aanvraag is ontvangen, met daarbij een vermelding van de termijn en/of datum waarop de aanvraag wordt behandeld door het bestuur.

‐ De ontvangen aanvragen worden eens per kwartaal behandeld op de bestuursvergadering.

Het bestuur toetst de mate waarin het project aansluit bij de gebiedsdoelstellingen voor de Achterhoek en de mate waarin de aanvraag voldoet aan de bijdragevoorwaarden. Daarnaast zal het bestuur letten op de volgende punten:

o haalbaarheid van het project
o verwachte resultaten
o duurzaamheid
o sluitende exploitatie
o innovatie
o publieksbereik van project
o vorm van presentatie en promotie
o eventuele samenwerking met andere organisaties
o mate waarin project spin-off creëert
o mate waarin het project aansluit bij / past in het jaarthema indien dit voor een bepaald jaar door het bestuur is vastgesteld

‐ Het bestuur van Streekfonds Achterhoek beoordeelt en bepaalt zelfstandig of, en zo ja in welke mate, een project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt en onder welke voorwaarden en condities. Het schriftelijke besluit van het bestuur hieromtrent is beslissend en bindend.

‐ Het bestuur stuurt een definitieve beschikking t.a.v. de bijdrage op het moment dat het project 100% financieel gedekt is.

‐ Projectaanvragers ontvangen binnen een week na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het genomen besluit. Als het bestuur eenmaal een beslissing tot bijdrageverstrekking heeft genomen, kunnen derden geen bezwaar maken tegen dit besluit. Als een bijdrage is toegekend, kan de aanvrager in de meeste gevallen schriftelijk een voorschot aanvragen. Dit kan in 2 termijnen tot in principe maximaal 80% van het verleende bijdragebedrag. Tegen een bijdragebesluit kan de aanvrager binnen twee maanden een gemotiveerd bezwaar indienen, dat binnen 2 maanden door het Bestuur van Streekfonds Achterhoek wordt behandeld.

‐ In de uitingen van een project waaraan een bijdrage is toegekend, moet duidelijk vermeld worden het logo en de naam van Streekfonds Achterhoek.

- Wanneer in deze toelichting de uitdrukking “schriftelijk” wordt gebruikt, dan vallen daaronder ook de berichten en meldingen via de E-mail of digitale overdracht op een andere wijze.

Aanvraag

Bijdragevaststelling

‐ Als de bijdrage is toegekend, moet de aanvrager binnen drie maanden na afronding /oplevering van de activiteit de volgende gegevens overleggen:

o Een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting, met (kopieën van) relevante betalingsbewijzen, een gewaarmerkt financieel overzicht of een accountantsverklaring (in de beschikking wordt vermeld welke stukken vereist zijn).
o Een verslag van de activiteiten.
o Een bewijs van vermelding van het logo en de naam van het Streekfonds Achterhoek in/op uitingen van het project.

‐ Na ontvangst van bovenstaande gegevens stelt het bestuur van Streekfonds Achterhoek de bijdrage vast en volgt, na aftrek van de voorschotten, uitbetaling. Als de gegevens niet op tijd verstrekt worden of anderszins niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden, kan het bestuur van Streekfonds Achterhoek besluiten de bijdrage in te trekken en reeds uitbetaalde bedragen terug te vorderen.

Sluitingsdata

Streekfonds Achterhoek houdt 1 maal per kwartaal een bestuursvergadering waarin aanvragen worden behandeld.

Geldigheidsduur

De bijdragevoorwaarden zijn door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2016. Ieder jaar worden de bijdragevoorwaarden indien nodig herzien en aangepast.

Aanvraagformulier

Zie hier het voorbeeld van het aanvraagformulier (PDF opent in nieuw venster). Een versie in Word, die digitaal is in te vullen en die u ook kunt opslaan op uw computer en doorzenden, is op te vragen via onderstaand emailadres.

Let op: Op 29 mei 2017 is besloten voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zie informatie daarover in "Procedure"

Contactgegevens

Secretariaat Streekfonds Achterhoek
Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
info@streekfondsachterhoek.nl