Aanvraag

Bijdragevaststelling

‐ Als de bijdrage is toegekend, moet de aanvrager binnen drie maanden na afronding /oplevering van de activiteit de volgende gegevens overleggen:

o Een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting, met (kopieën van) relevante betalingsbewijzen, een gewaarmerkt financieel overzicht of een accountantsverklaring (in de beschikking wordt vermeld welke stukken vereist zijn).
o Een verslag van de activiteiten.
o Een bewijs van vermelding van het logo en de naam van het Streekfonds Achterhoek in/op uitingen van het project.

‐ Na ontvangst van bovenstaande gegevens stelt het bestuur van Streekfonds Achterhoek de bijdrage vast en volgt, na aftrek van de voorschotten, uitbetaling. Als de gegevens niet op tijd verstrekt worden of anderszins niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden, kan het bestuur van Streekfonds Achterhoek besluiten de bijdrage in te trekken en reeds uitbetaalde bedragen terug te vorderen.

Sluitingsdata

Streekfonds Achterhoek houdt 1 maal per kwartaal een bestuursvergadering waarin aanvragen worden behandeld.

Geldigheidsduur

De bijdragevoorwaarden zijn door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2016. Ieder jaar worden de bijdragevoorwaarden indien nodig herzien en aangepast.

Aanvraagformulier

Zie hier het voorbeeld van het aanvraagformulier (PDF opent in nieuw venster). Een versie in Word, die digitaal is in te vullen en die u ook kunt opslaan op uw computer en doorzenden, is op te vragen via onderstaand emailadres.

Let op: Op 29 mei 2017 is besloten voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zie informatie daarover in "Procedure"

Contactgegevens

Secretariaat Streekfonds Achterhoek
Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
info@streekfondsachterhoek.nl