Procedure

Let op: Streekfonds Achterhoek is nog in de opbouwfase. De structuur staat, maar de omvang van het besteedbaar vermogen blijft nog achter bij de doelstelling die het Stichtingsbestuur zelf geformuleerd heeft.

In oktober 2016 is besloten geen aanvragen in behandeling te nemen waarbij geen zicht was op terugbetaling van de bijdrage binnen aanvaardbare tijd. In de bestuursvergadering van 29 mei 2017 is daarnaast besloten vooralsnog geen aanvragen in behandeling te nemen tot het moment dat meer zekerheid is over het financieel perspectief ten aanzien van het fondsvermogen. Onderstaande teksten zijn dus informatief en weer van toepassing als de aanvraagmogelijkheid weer opengesteld wordt.

- Bij de indiening dient het digitaal in te vullen aanvraagformulier van Streekfonds Achterhoek gebruikt te worden. Zie het voorbeeldformulier (als PDF).  Via een mail aan het Streekfonds kunt u een formulier in Word opvragen dat digitaal ingevuld kan worden en weer teruggezonden. Zie onder "Aanvraag" het aanvraagformulier.

‐ Bij de aanvraag hoort een uitgewerkt projectplan. Eveneens digitaal.

‐ Indieners ontvangen een bevestigingsmail dat de aanvraag is ontvangen, met daarbij een vermelding van de termijn en/of datum waarop de aanvraag wordt behandeld door het bestuur.

‐ De ontvangen aanvragen worden eens per kwartaal behandeld op de bestuursvergadering.

Het bestuur toetst de mate waarin het project aansluit bij de gebiedsdoelstellingen voor de Achterhoek en de mate waarin de aanvraag voldoet aan de bijdragevoorwaarden. Daarnaast zal het bestuur letten op de volgende punten:

o haalbaarheid van het project
o verwachte resultaten
o duurzaamheid
o sluitende exploitatie
o innovatie
o publieksbereik van project
o vorm van presentatie en promotie
o eventuele samenwerking met andere organisaties
o mate waarin project spin-off creëert
o mate waarin het project aansluit bij / past in het jaarthema indien dit voor een bepaald jaar door het bestuur is vastgesteld

‐ Het bestuur van Streekfonds Achterhoek beoordeelt en bepaalt zelfstandig of, en zo ja in welke mate, een project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt en onder welke voorwaarden en condities. Het schriftelijke besluit van het bestuur hieromtrent is beslissend en bindend.

‐ Het bestuur stuurt een definitieve beschikking t.a.v. de bijdrage op het moment dat het project 100% financieel gedekt is.

‐ Projectaanvragers ontvangen binnen een week na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het genomen besluit. Als het bestuur eenmaal een beslissing tot bijdrageverstrekking heeft genomen, kunnen derden geen bezwaar maken tegen dit besluit. Als een bijdrage is toegekend, kan de aanvrager in de meeste gevallen schriftelijk een voorschot aanvragen. Dit kan in 2 termijnen tot in principe maximaal 80% van het verleende bijdragebedrag. Tegen een bijdragebesluit kan de aanvrager binnen twee maanden een gemotiveerd bezwaar indienen, dat binnen 2 maanden door het Bestuur van Streekfonds Achterhoek wordt behandeld.

‐ In de uitingen van een project waaraan een bijdrage is toegekend, moet duidelijk vermeld worden het logo en de naam van Streekfonds Achterhoek.

- Wanneer in deze toelichting de uitdrukking “schriftelijk” wordt gebruikt, dan vallen daaronder ook de berichten en meldingen via de E-mail of digitale overdracht op een andere wijze.