Algemene voorwaarden

Let op: tot nader bericht zijn er geen mogelijkheden een bijdrage aan te vragen. Zie daarvoor de toelichting bij "Procedure". Onderstaande tekst is voorlopig informatief.

‐ De aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voordat het project van start gaat te worden ingediend bij het secretariaat van Streekfonds Achterhoek. Er worden geen bijdragen verstrekt voor projecten of activiteiten die reeds zijn gestart of hebben.

‐ Het project moet binnen een jaar na indiening van de bijdrageaanvraag van start gaan. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de toegezegde bijdrage, tenzij opschorting is aangevraagd en toegekend.

‐ Bij de bijdrageaanvraag moet een duidelijke omschrijving van het project en de activiteiten bijgevoegd worden, met een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten. Tevens moet vermeld worden welke andere subsidiegevers, sponsoren of financiers zijn aangeschreven en welke een bijdrage hebben toegezegd. Ook de eigen bijdrage (eventueel in natura) dient vermeld te worden.

- Indien het project zelf geld genereert dient dit te worden aangegeven. Op basis daarvan kan de voorwaarde gesteld worden (een deel van) de toegezegde bijdrage binnen een vast te stellen tijd, terug te betalen aan het Streekfonds.

‐ Op de bijdrageaanvraag moet duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager staan.

‐ Het project dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling, versterking en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van de Achterhoek. Het project moet innovatief zijn en duurzaam met aandacht voor ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten. De projecten hebben betrekking op één of meer van de volgende thema’s: natuur, water, milieu, landschap, cultuurhistorie, (multifunctionele) land- en tuinbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid. Het project dient in ieder geval een lokale of regionale uitstraling te hebben en dient plaats te vinden in de Achterhoek. Op laatstgenoemde kan een uitzondering worden gemaakt, als er sprake is van een samenwerkingsverband met een organisatie die niet uit de Achterhoek komt. In deze situatie luidt de vereiste wel, dat de Achterhoek in het project evenredig vertegenwoordigd is.

‐ Aanvragen mogen niet in strijd zijn met de verschillende visies die door overheden voor het gebied zijn opgesteld.

‐ De bijdrage vanuit Streekfonds Achterhoek zal samen met subsidies van andere bronnen nooit meer dan 100% van de kosten van het project bedragen.

‐ Op moment dat een aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Streekfonds Achterhoek beslist het bestuur op basis van de hoeveelheid beschikbare financiële middelen of een aanvraag geheel, deels of niet gehonoreerd wordt.

‐ De bijdrage vanuit Streekfonds Achterhoek is stapelbaar met welke subsidie of bijdrage dan ook.

‐ Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van de Stichting Streekfonds Achterhoek te allen tijde.

- Te verrekenen BTW valt buiten de bijdrageregeling.

‐ Projectleiding, overhead- en aanvraagkosten van een project mogen maximaal 10% van de totale kosten bedragen.