Onze resultaten en onze droom

1. We hebben in de gemeente Bronckhorst laten zien hoe met een klein kapitaal ( € 27.000 ) anderhalf keer zoveel landschapsbudget bijeen kon worden gebracht. Het leverde 1000 meter struweel en singel op en 1,6 hectare bosplantsoen. Daarmee compenseerden we de landschapselementen, die in de uiterwaarden moesten wijken voor Ruimte voor de Rivier.

2. Met het project “Kavel en Landschap” kunnen we een volgende stap zetten in de gemeente Bronckhorst. In afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel versterken we de mooiste stukjes landschap in beekdalen als de Grote Beek en de Hengelose Beek en daarbuiten.

3. Met familiebedrijf Rensa zoeken we naar de aanplant van landschap met bomen. Samen met hun toeleveranciers en afnemers leveren zij een bijdrage aan het vastleggen van CO2 en het versterken van het mooie landschap. Filmpje met Eelco Lok met Rensa’s statement

4. Op Innovatiecentrum de Marke wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van beplanting: Houtwal 2.0. Denk aan voederbomen voor vee. Mooie vorm van natuurinclusieve melkveehouderij. Houtwal 2.0

5. Landschap is levende natuur. Daarbij hoort ook het dunnen en snoeien. Vrijkomende snippers worden ingezet in een grote biomassakachel bij For Farmers in Lochem. Er wordt 1,5 miljoen kuub aardgas en dus CO2 bespaard.
Het Streekfonds werkt daarvoor nauw samen met de Coöperatie Streekhout Achterhoek. Onderzocht wordt hoe deze producten ook verwerkt kunnen worden in composieten, als elementen in de bouw. www.onderholt.nl

6. Wij werken graag samen met inspirerende ondernemers als Wesley Goossens van STAM Coffee. Zijn afnemers worden gevraagd bij te dragen aan het planten van bomen: één boom per pak. www.coffeepoddeals.com

7. Boomgaarden leveren een flinke bijdrage aan de diversiteit van het landschap. Door het ondersteunen van de “Rossel-collectie” dragen we bij aan het behoud van een unieke “genen-bank” van fruitrassen in de Achterhoek. www.vergetenfruitrassen.nl

8. Samen met de Stichting “Achterhoek weer Mooi” zoeken we de meest geschikte plekjes in de Achterhoek. www.achterhoekweermooi.nl

9. Wij ondersteunen projecten van de agrarische natuurverenigingen en de VALA ter versterking van de landschapsstructuur in het agrarisch landschap. www.de-vala.nl

10. Met het Steenderens Landschap proberen we historische elementen in het landschap
weer zichtbaar te maken. Met name in het gebied richting de IJssel liggen er kansen. www.hetsteenderslandschap.nl

11. In de gemeenten Berkelland en Oost- Gelre haken wij aan bij het aanvalsplan Landschap van de provincie, waarbij wordt gestreefd naar een groenblauwe dooradering van 10 %. Landschapselementen spelen een grote rol daarbij. Het Streekfonds gaat wellicht een dragende rol spelen in het beheer van gelden door meerdere geldstromen bij elkaar te brengen.

12. Met de VALA bekijken we de mogelijkheden die het zogenaamde “Markemodel” biedt om natuur en landschap toekomstgericht te organiseren. de-vala.nl/het-markemodel